Besöksmål

Kristinehamn har en rad olika naturmiljöer att visa upp. Här finns Vänerskärgård med öar, skär och vikar. Men också skogssjöar med bäckar och myrlandskap, och jordbruksbygd, hagmarker och stora skogar av både barrskogs- och lövträdskaraktär. Landområdet skiftar från slättmarker till bergshöjder med dalgångar. Det är med andra ord ett rikligt utbud av värdefulla naturmiljöer vi har tillgång till inom kommungränsen.

Fåglar i tätorten

Även i tätorten finns möjligheter till naturupplevelser. Fåglar kan vi komma nära inpå vid trädgårdens fågelbord, någon park eller vid Varnan eller Lötälvens stränder. Ulf T Carlsson har sammanställt en inventering av fåglarna i tätorten till en rapport och med den följer en karta över platser där olika arter häckar.

Fåglar i tätorten

Gustavsvik

På västra sidan av Varnumsviken ligger vad som en gång var Gustavsviks herrgård. Den vackra herrgårdsbyggnaden brann ner i slutet av 60-talet, men flyglarna och diverse ekonomibyggnader finns kvar, om än i delvis dåligt skick. Inom området finns en rad intressanta växter och svampar och ett rikt fågelliv.

Gustavsvik

Långmarkstjärn

Långmarkstjärnen är en liten humös skogsjö vars omgivningar utgörs av torvmark.
På den östra sidan, på höjden, finns en gles högvuxen tallskog av ristyp. I skogen kring tjärnen finns kärrmarker och sumpskog. Tjärnen ligger i ett biotopskyddsområde.

Långmarkstjärn

Mögsjön

Mögsjön sträcker ut sig längs med en sluttning öster om Mögsjöberget och Änkans kulle. Så särdeles stor är inte sjön. Den är 1.3 km lång och på det bredaste stället 180 m. Runtom sjön finns en tät barrskog med inslag av sumpskogsområden och mossar.

Mögsjön

Noret

Noret är en grund och relativt näringsrik sjö, ca 3 km lång och 1 km bred med stora vass- och sävbälten. Det är endast ungefär hälften av sjön som har klarvattenytor. Runt om sjön finns värdefulla naturområden av hög naturvärdesklass och områden med olika grad av biotopskydd.

Noret

Saxen

Saxholmen eller Saxen, som ön kallas, är en liten, hög ö belägen i inloppet till Ölmeviken i nordöstra Vänern. I forna tider fanns en borg på ön. Nu finns bara ruinerna kvar. Ön hyser en intressant flora och dess historia är väl värd att uppmärksammas.

Saxen

Sannaheden

Bara 1500 meter från södra torget i Kristinehamn finns en vacker naturstig omgiven av höga lövträd, öppna gräsytor och en strandlinje med en vy över Varnumsviken och Villerbergen blånande i horisonten.

Sannaheden

Stora Vilången

Stora Vilången är en ganska så grund sjö med en botten av sten och sand. Mitt i sjöns södra del ligger Storön med en välvd höjd av rullstensgrus. Storön har ett stort bestånd av mycket gamla högresta furor. På Rutön och på några av de andra mindre öarna finns en tallskog av hällmarkstyp som är drygt 250 år gammal.

Stora Vilången

Ullvettern

Ullvettern ingår i det sjösystem som knyts ihop av Bergslagskanalen. Ett kanalsystem med en längd av 64 km. Bergslagskanalen användes förr till att transportera järn från Bergslagen till utskeppningshamnen i Kristinehamn.
Det finns flertalet fornlämningar på öar och i omgivningarna runt sjön.

Ullvettern

Järnleden

Järnleden utgår från Kristinehamns gästhamn och är under temat ”Järnets väg till Vänern”. Under vandringen får man uppleva både natur och kultur och syftet är att uppmärksamma det historiska värdet samt betydelsen för utvecklingen av Kristinehamn.

Järnleden

Öllstjärn

Öllstjärn omges av sumpskog med inslag av löv- och barrträd. Enligt orienteringskartan så finns en kolbotten och en liten ruin strax sydost om tjärnen. Av ruinen syns idag inget. Men man kan med lite fantasi ana en kolarkojas placering på den större flata stenhäll som finns på den plats som kartan anger för ruinen. I området runt tjärnen finns flertalet kolbottnar och kanske utgjorde platsen en mittpunkt för det kolningsarbete som pågick i skogen

Öllstjärn