Skrivelser

Sällskapet för Naturskydd är en aktiv förening som arbetar med lokala frågor som rör natur och miljö. Föreningen fungerar som remissinstans och gör sin röst hörd bl.a. genom yttranden och skrivelser.

År 2024

Kvarndammen, Synpunkter i arbetet med planprogrammet

År 2023

Harberget, samrådssyttrande

År 2022

Skymningen Norra, granskningsyttrande

År 2021

Samrådsyttrande avseende förslag till detaljplan för skymningen, norra

Yttrande i samrådet för ansökan om tillstånd för Kristinehamns värme ab

År 2020

Yttrande, Översiktsplan för Kristinehamns kommun, utställningshandling 2020

År 2019

Yttrande, Översiktsplan för Kristinehamns kommun, utställningshandling 2019

År 2018

Sällskapet för naturskydd hos kommunstyrelsen

Frågor till kommunstyrelsen 8 Maj

 

Nedanstående bilagor har kopplats samman under studiecirkeln för ÖP 2030

Samrådsyttrande, översiktsplan från studiecirkeln (2018)

Översiktsplan, bilaga 1, framtida skogsskötsel inom närövningsfältet (2005)

Översiktsplan, bilaga 2, skogsvårdsstyrelsens svar (2005)

Översiktsplan, bilaga 3, miljö- och byggnadsnämnden remissvar (2007)

Översiktsplan, bilaga 4, Sveaskogs svar via artikel i Vf

År 2017

Yttrande avseende renhållningsordning

Samrådsyttrande avseende fördjupad översiktsplan för Västra Vålösundet

 

År 2016

Samrådsyttrande. Sannakajen, kv. Alligatorn

Yttrande över förslag till detaljplan, Vålösundet östra del 6

Yttrande över utställd detaljplan för Vålösundet östra del 5

 

År 2015

Svar Skogsbrev till kommunen

Samrådsyttrande Vålösundet Ö del 6

Karta med synpunkter Vålösundet Ö del 6

Samrådsyttrande Vålösundet Ö del 5

Skogsbrev till kommunen

Bilaga 1 Rekommendationer

Bilaga 2 Svar från partierna valet 2014

 

År 2014

Miljömärkning av lokalpolitiken

Underlag till frågor Miljömärkning av politiken

Svinvallen Ny Stadspark

Vattenvård-2

Runsten i Järsberg.

 

År 2013

Björktrasten_yttrande_SNF

Hur sköts miljöarbetet i Kristinehamn

Kvarnbyn 1 13_yttrande_SNF

Marieberg samrådsyttrande SNF-2

Vålösundet Ö del 3_yttrande_SNF

Vålösundet Ö del 4 yttrande SNF

Yttrande K-hamn_omr riksintresse friluftsliv

 

År 2012

Handlingar%20TN%202012-01-17

Starta Naturskola Brev

Yttrande_Värna Vårda Visa_skötsel

 

År 2011

Vålösundet Ö del 1_samråd_NF

Vålösundet Ö del 2_samråd_NF

Yttrande avseende översyn av det utvidgade strandskyddet

 

År 2010

Bevara barnens skogar i Kristinehamn

Långmarken samråd_2

Vålösundet_samråd_FÖP_NF_1

 

År 2009

Bäckhammar Krontorp 09-05-25

Plansamråd Skymningen 091214

Programsamråd Skymningen 090922

 

År 2008

Vålösundet_samråd_NF_1