Gustavsvik

På västra sidan av Varnumsviken ligger vad som en gång var Gustavsviks herrgård. Den vackra herrgårdsbyggnaden brann ner i slutet av 60-talet, men flyglarna och diverse ekonomibyggnader finns kvar, om än i delvis dåligt skick. Inom området finns en rad intressanta växter och svampar och ett rikt fågelliv.

 

Kulturhistoria och stora naturvärden

Kristinehamns Ridklubb huserar nu, sedan någon tid, vid Gustavsvik och i hagarna betar ridhästar. En ny cykelväg till Gustavsvik via Östervik har iordningsställts och längs den finns utmärkta möjligheter att iaktta det rika fågellivet runt Varnumsvikens inre del.

Av botaniskt intresse vid Gustavsviks herrgård är bl.a. nässelsnärja, vårlök, dvärgvårlök och det ovanliga gräset parkgröe. Bland träden märks bl.a. ett flertal äldre ekar och lindar, blågran, pitchagran, kustgran och cembratall.

Vid Gustavsvik växer också bl.a. sippskål och den gamla kyrkogården håller en annorlunda svampflora, med en del arter som är knutna till ek och därför inte så vanliga i vår kommun. Under våren 1998 påträffade Svampgruppen den sällsynta (?) svampen trollhand, Hypocreopsis lichenoides. Liksom vid Kummelön, växer den på Gustafsvik på död syren.

Flera sångare häckar eller besöker Gustavsviksområdet, bl.a. har noterats härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, grönsångare och svarthätta. Här ser man också ofta någon hackspett, vanligen större hackspett eller gröngöling, men även spillkråka besöker området.

Med medel ur en donation till Sällskapet för Naturskydd har föreningen, i samverkan med Kristinehamn kommun, låtit uppföra ett fågeltorn vid Gustavsvik med utmärkt utsikt över strandängarna och vattnet i den inre delen av Varnumsviken.

Rastande fåglar Varnumsviken

Rapport över vegetationstyper runt Varnumsvikens inre del

Gustavsvik