Jubileumsskrifter

Sällskapet för Naturskydd har, ungefär vart tionde år sedan föreningen bildades, givit ut Jubileumsskrifter med intressant läsning om naturen i vår hembygd. Under de år föreningen verkat har åtta Jubileumsskrifter givits ut. I dessa kan du följa föreningens verksamhet från starten 1934. Den senaste boken som kom ut 2016, har titeln Kristinehamnsnatur och skiljer sig från tidigare böcker genom att ha hårda pärmar och färgfoton.

Alla Jubileumsskrifterna finns tillgängliga, som pdf-filer. Du kan enkelt läsa dem genom att klicka på respektive skrift i nedanstående förteckning. De kan också skrivas ut i A4-format. I skrifterna finns massor av läsning om naturen i vår hembygd, både uppsatser, essäer och naturlyrik. Här kan man läsa om den lokala faunan och floran och läsaren möter en rad miljöer och naturtyper inom Kristinehamns kommun.

I Jubileumsskrifterna möter du också en rad personligheter inom naturskyddet. Den senaste skriften tillägnas minnet av de framsynta naturvårdare som 1934 grundade Sällskapet för Naturskydd

Författarna är en blandning av lokala förmågor och mer kända namn, som t ex Ingemar Eliasson, Nils Dalhbeck och Georg Dahl. Några välkända konstnärer, Gunnar Brusewitz, Bengt Olson och Evert Lundberg, har också lämnat bidrag och illustrationer till Jubileumsskrifterna. Många andra entusiastiska och kunniga naturskyddare har också bidragit till innehållet.

Jubileumsskrifterna är en viktig historisk dokumentation om utvecklingen i naturen och inom naturskyddet i kommunen. Skrifterna innehåller många betydelsefulla uppsatser, såsom t. ex. växtinventeringar och beskrivningar av fågellivet, förekomsten av skalbaggar, dagfjärilar, svamp, med mera, som är väl värda att bevara åt eftervärlden.

I sviten av Jubileumsskrifterna kan man följa naturens förändringar, växlingar, cykler och skeenden på lokal nivå. I de tidigaste Jubileumsskrifterna kan man t ex. läsa om hur rovfåglar förföljdes och om hur biocider och miljögifter påverkade vår natur. Under det senaste årtiondet har både grågåsen och havsörnen funnit tillbaka till vår hembygd och även denna förändring kan man naturligtvis läsa om i Jubileumsskrifterna.

Förändringarna i däggdjursfaunan de två senaste årtiondena är stor. Nu finns det både lo och varg och t o m kringströvande björn i våra trakter. Förutom dessa extravaganta arter finns nu både vild dov- och kronhjort och vildsvinen är på frammarsch. I de två senaste skrifterna skönjer vi också den globala förändringen av klimatet. Där beskrivs hur Vänernaturen påverkades av den stora och överraskande översvämningen vintern 2000 – 2001.

Våra skrifter