Jubileumsskrifter

Sällskapet för Naturskydd har, ungefär var tionde år sedan föreningen bildades, utgivit Jubileumsskrifter med mycket intressant läsning om naturen i vår hembygd. Under de 80 år föreningen verkat har sju Jubileumsskrifter utgivits. I dessa kan Du följa föreningens verksamhet från starten 1934!

Alla Jubileumsskrifterna finns nu tillgängliga i A4-format, som pdf-filer, och kan enkelt skrivas ut eller läsas on-line. Artiklarna finns listade längre ned på denna sida.

I serien med Jubileumsskrifterna finns massor av läsning om naturen i vår hembygd, både uppsatser, essäer och naturlyrik. Här kan man läsa om den lokala faunan och floran och läsaren möter en rad miljöer och naturtyper inom Kristinehamns kommun.

I Jubileumsskrifterna möter läsaren också en rad personligheter inom naturskyddet. Några har lämnat jordelivet. Vi på detta sätt vill hedra deras vördade minne.

Författarna är en blandning av lokala förmågor och mer kända namn, som t ex Ingemar Eliasson, Nils Dalhbeck och Georg Dahl. Några välkända konstnärer, Gunnar Brusewitz, Bengt Olson och Evert Lundberg, har också lämnat värdefulla bidrag och illustrationer till Jubileumsskrifterna. Många andra entusiastiska och kunniga naturskyddare har också bidragit till innehållet.

Jubileumsskrifterna utgör sammantaget en viktig historisk dokumentation om utvecklingen i naturen och inom naturskyddet inom Kristinehamns kommun. Skrifterna innehåller många betydelsefulla uppsatser, såsom t ex växtinventeringar och beskrivningar av fågellivet, förekomsten av skalbaggar, dagfjärilar, med mera, som är väl värda att bevara åt eftervärlden.

I sviten av Jubileumsskrifterna kan man följa naturens förändringar, växlingar, cykler och skeenden på lokal nivå. I de tidigaste Jubileumsskrifterna kan man t ex läsa om hur rovfåglar förföljdes och om hur biocider och andra, vedervärdiga miljögifter påverkade vår närnatur. Under det senaste årtiondet har både grågåsen och havsörnen funnit tillbaka till vår hembygd och även denna förändring kan man naturligtvis läsa om i Jubileumsskrifterna.

Förändringarna i däggdjursfaunan de två senaste årtiondena är remarkabel. Nu finns det både lo och varg och t o m kringströvande björn i och runt föreningens verksamhetsområde. Förutom dessa extravaganta arter finns både vild dov- och kronhjort inom kommunen och vildsvinen är på frammarsch! Kanske får vi läsa om detta i eventuellt kommande Jubileumsskrifter.